PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Agenția de turism poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pașaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

Persoanele vizate: calatori/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Prelucrăm datele cu caracter personal, colectate în următoarele scopuri:

  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
  • In vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră.
  • Transmiterea de buletine informative cu scop comercial având ca și componență oferte turistice.

Agenția de turism va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor …………………………………………………… de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul in care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de serviciile achiziționate) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorități publice centrale si locale, autorități judecătorești, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), etc.

Agenția de turism va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră. Ulterior, daca dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către …………………………………… pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autorități de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa …………………………………………………… cu sediul în …………………………………………………………………………….  sau pe email-ul societății.